ATAAF Girona ALERTES PROFESSIONALS  
   
23OCT12

AINE, SEGURETAT CARDIOVASCULAR


Les conclusions de la revisió dels últims estudis publicats.

L'any 2006 es va revisar la seguretat cardiovascular dels antiinflamatoris no esteroïdals, els AINE, a la Unió Europea i a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, en va publicar els resultats en dues notes informatives de seguretat emeses el 29 de setembre i el 30 d'octubre. Posteriorment es van publicar diversos estudis sobre el possible risc cardiovascular dels AINE disonibles, que han estat avaluats pel Comitè de Medicaments d'Ús Humà de l'Agència Europea de Medicaments.

L'AEMPS, Agència Espanyola de Medicaments i Productes Santiaris, ha enviat una nota informativa que ha publicat, jon es recullen les conclusions d'aquesta avaluació i fa un seguit de recomanacions als professionals sanitaris:

- El balanç-risc dels AINE continua essent positiu, sempre i quan s'utilitzain en les condicions d'ús autoritzades.

- Els AINE s'han de fer servir a les dosis eficaces més baixes possibles i durant el menor temps possible per controlar els símptomes d'acord amb l'objectiu terapèutic establert.

- La prescripció i la selecció d'un AINE s'ha de seguir fent sobre la base dels perfils globals de seguretat de cadascun dels medicaments, d'acord amb la informació proporcionada a la fitxa tècnica i en funció dels factors de risc cardiovascular i gastrointestinal de cada pacient.

Finalment es recorda la imnportància d'avisar de totes les sospites de reaccions contràries al Centre Autonòmic de Farmacovigilància corresponent del SEFV-H.
 
09OCT12

RETIRADA LOT D'INFANRIX HEXA

 El Departament d'inspecció i Control de Medicaments de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat la retirada del lot A21CB187E del medicament INFANRIX HEXA 1 VIAL+ 1 XERINGA +2 AGULLES (CN 657445) fabricat per Glaxosmithkline Biologicals SA. i comercialitzat per Glaxosmithkline SA.

El motiu de la retirada és una potencial contaminació microbiana de les unitats d'aquest lot.

 

 
28AGO12

COM TENIR SEGURETAT A LES OFICINES DE FARMÀCIA?.MESURES

 

 
02AGO12

INFORMACIÓ SOBRE EL COPAGAMENT APLICAT A PARTIR DE L'1 D'AGOST

 
10AGO12

QUADRES RESUM DISPENSACIÓ AGOST-SETEMBRE

 

 

 
02AGO12

NOU MODEL D'APORTACIÓ ECONÒMICA DELS MEDICAMENTS

 Les preguntes més freqüents que ens plantejem i que el CATSALUT respon:

1- Perquè aquest nou model de copagament dels medicaments?

R. S'emmarca dins el Reial Decret Llei 16/2012 de 20 d'abril. Vol garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat.

2- Qui haurà de pagar el copagament farmacèutic?

R. Llevat algunes excepcions, tots els assegurats i assegurades del CATSALUT.

Col.lectius exemps

- Pensions no contributives.
- Rendes d'integració social.
- Persones a l'atur que han perdut el dret a rebre el subsidi.
- Tractaments derivats d'accidents de treball i malaties professionals.
- Persones discapacitades, beneficiaris de les prestacions de la LISMI ( Llei 13/1982 de 7 d'abril).
- Persones afectades de la síndrome tòxica.

3- Quan entra en vigor el model?

R.Va entrar en vigor el dia 1 de juliol del 2012. a tot l'Estat menys a Catalunya on el CATSALUT ha establert un període transitori de tres mesos fins que els sistemes d'informació s'hagin adaptat a la nova situació i assegurar, així que els ciutadans no paguin més del que els correspongui.

4- El copagament farmacèutic s'aplica a tot tipus de medicaments?

R. Sempre amb recepta oficial del CATSALUT, també receptes del Sistema Nacional de Salut, o sia altres Comunitats Autònomes.

5- El copagament farmacèutic s'aplica per cada medicament?

R. S'aplica sobre el preu de venda de cada medicament que correspon a acadasú segons la renda.

6- Qui ha d'abona el copagament quan qui compra el medicament prescrit en una recepta del CATSALUT és una altra persona perquè el titular no el pot recollir directament o bé perquè està ingressat en una institució i són els responsables d'aquesta qui el compren a l'oficina de farmàcia?.

R. La persona que retiri el medicament ha de fer l'abonament del percentatge que li correspon a la persona a qui va destinada la recepta.

7- En el cas dels medicaments que es dispensen a l'hospital de manera ambulatòria, també s'ha d'abonar el copagament?

R.Només als medicaments dispensats en una farmàcia.

8- Si algú té recepta d'accidentat de treball, també ha de fer efectiu el copagament?

R. No s'ha d'abonar l'aportació corresponent.

9- On s'ha d'abonar el percentatge que correspon a cadascú?

R. A la farmàcia.

10- Un ciutadà es pot negar a pagar?

R. No s'hi pot negar.

11- Si una persona forma part d'un col.lectiu exempt, o bé ha arribat al límit que té assignat com a pensionista, com ho sap la persona que despatxa a la farmàcia?

R. A partir del mes d'octubre , gràcies a la targeta TSI, es tindrà informació en línia del percentatge d'aportació sobre el preu del medicament.

12- Quin justificant té l'usuari d'hacer efectual el copagament farmacèutic?

R.El personal de la farmàcia donarà a l'usuari el tiquet de caixa corresponent a la dispensaió del medicament.

13- Fora de Catalunya també s'ha d'abonar el copagament?

R. El copagament s'aplica a tot l'Estat espanyol.

14- Si un ciutadà no està d'acord amb el percentatge d'aportació econòmica que té assignat, on es pot adreçar?

R. Haurà d'anar al CAP on l'informaran del seu nivell d'aportació.

15- On poden donar més informació al citadà del tot el procediment?

R. 061 (Sanitat Respon)

16- Què cal fer si l'usuari vol conèixer el seu nivell d'aportació?

R- Adreçar-se al responsable d'atenció al ciutadà del seu CAP.

17- Com es fa la devolució d'imports indeguts als desplaçats d'atres comunitats autònomes.

R. Demanant comprovant de la dispensació.

18- Què cal fer si el personal de la farmàcia no pot accedir als sistemes d'informació per consultat els nivells d'aportació (contingència):

R. - 10% pensionistes i beneficiaris.
- 40% actius i beneficiaris.

19- A partir del dia 1 de setembre, que han de fer els usuaris comunitaris que són pensionistes però no estan identificats com a tals?Quin és el full que han de signar en relació amb la declaració de ser pensionista? On s'ha de presentar?

R.Els usuaris comunitaris que siguin pensionistes i que no es poden identificar com a tals, tindran un 10% d'aportació si signen la declaració de ser-ho.
La declaració és un document que s'ha de sol.licitar a l'INNS i l'ha d'omplir el ciutadà comunitari. En qualsevol cas, l'ha de presentar al metge en el moment en què aquest fa la recepta i a la farmàcia en el moment de la dispensació.

20- Existeix un full del CATSALUT per sol.licitar devolucions?

R. No existeix cap full específic per a la devolució del copagment. El ciutadà ha de presentar una sol.licitud de reintegrament de despeses i la gestió de la sol.licitud es formula per la normativa que regula aques procediment.

21- Els fulls de sol.licitud de devolucions on s'han de recollir?

R. No hi ha fulls específics. S'ha de demanar als CAP un model de reintegrament de despesa i adjuntar el conjunt de documentació que el mateix formulari requereix.

22- On es presenten les sol.licituds de les devolucions?

R- Al CAP i des d'allí fan arribar les sol.licituds a les regions sanitàries on es gestionen i es resol l'expedient.

23- Quan de temps trigarà a cobrar l'usuari que presenta una sol.licitud de reintegrament de despeses?

R. Depèn de la gestió de l'expedient i de la tramitació del pagament per part del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

24- Per què s'ha establert un procediment transitori per al copagament farmacèutic?

R. Perquè el ciutadà pagui el que correspongui.

25- Quina durada està prevista per aquest procediment transitori?

R. Vigència de tres mesos (julio, agost i setempre). A partir de l'octubre l'abonament corresponent al nou model de copagament ja es farà en el mateix moment en què es dispensi el medicament a la farmàcia.

26- Si mentre dura aquest procediment transitori el ciutadà no fa cap pagament del percentatge que li correspon, quan l'haurà de fer?

R-.Aquest procediment estableix que aquest pagament es faci en els mesos posteriors a la dispensació dels medicaments. Els assegurats actius i pensionistes hauran de començar a abonar a qualsevol farmàcia, els imports del copagament pendent dels medicaments ja dispensats el mes de juliol.

27- Com sabrà un ciutadà quin és l'import que li correspondrà abonar?

R. A partir del setembre es començarà a abonar els imports pendents del mes de juliol. El personal de la farmàcia informarà el ciutadà la quantitat total que cal abonar. Una vegada pagada aquesta quantitat se li lliurarà un full de liquidació signat pel farmacèutic i el segell de la farmàcia com a justificant d'aquest abonament efectuat.

28- Quan està previst que es pugui començar a abonar el percentatge que correspon en el moment de la retirada del medicament?

R. En els assegurats actius, 1 d'agost i els assegurats pensionistes mes d'octubre.

29- Quan està previst que es pugui començar a abonar l'import corresponent a les dispensacións dels mesos anteriors?

R. A partir del mes de setembre, actius i pensionistes ja podran fer efectiu el pagament de les aportacions pendents dels medicaments dispensats durant el mes de juliol. En el cas dels actius, només s'haurà de liquidar juliol, en el cas dels pensionistes, en mesos posteriors i de forma successiva d'hauran de liquidar les quantitats que han de pagar dels mesos d'agost i setembre, no superaran en cap cas el límit màxim mensual que tenen assignat.

 
27JUL12

EL COPAGAMENT ESTATAL PER ACTIUS A PARTIR DE L' 1 D'AGOST

 Segons una informació rebuda del CATSALUT, informem que a partir del dia 1 d'agost es farà efectiu el cobrament del COPAGAMENT ESTATAL als USUARIS ACTIUS.

 Pels usuaris actius, un cop introduïda la TSI el sistema electrònic identificarà automàticament l'aportació.

 Tots els programes de gestió de farmàcia s'han adaptat per tal que es pugui treballar correctament d'acord als nous nivells de cobertur; per aquest motiu es recomana que es tinguin actualitzats els programes de gestió per al dia 1 d'agost.

 

 
26JUL12

LA CALCITONINA D'ÚS RESTRINGIT

 

 
26JUL12

 

MEDICAMENTS I EFECTES ACCESSORIS NO FACTURABLES A PARTIR DE L'1 D'AGOST

 

 
07JUL12

BAYER ANUNCIA LA RETIRADA DEL REDOXON INMUNO 4

 El Laboratori BAYER ha remès un escrit a les oficines de farmàcia anunciant la retirada del mercat del producte INMUNO 4 14 sobres monodosi.

 El motiu és la discordança de la informació de l'etiquetat del complement alimentari, discordança per no significar cap risc per la salut.

 

 
15JUN12

UTILITZACIÓ DE L'EMLA

L'EMLA (lidocaïna i prilocaïna) sobre la superfície de la pell pot ocasionar risc de metahemoglobinèmia, és una malaltia caracteritzada per la presència d'un nivell anormalment alt de metahemoglobina  (met-Hb) a la sang. La metahemoglobina és una forma oxidada de l'hemoglobina. que té una afinitat més gran per l'oxigen cosa que redueix l'habilitat per alliberar oxigen als diferents teixits i, per tant, n'allibera menys que la forma normal de l'hemoglobina.

 

 
15JUN12

PRECAUCIÓ AMB LA DISPENSACIÓ D'HORMONES TIROÏDALS

Algunes oficines de farmàcia han detectat que una persona que possiblement pateix anorèxia, sol.licita medicaments amb HORMONES TIROÏDALS (grup H03AA), sense que existeixi la prescripció mèdica.

Es recorda des de les instàncies col.legials la necessitat d'exigir la corresponent prescripció mèdica en la dispensació d'aquells medicaments per al qual és obligatòria la seva prescripció.

En relació al TRACTAMENT AMB HORMONES TIROÏDALS :

- No és apte per la pèrdua de pes. La presa de dosi fisiològiques no suposa pèrdua de pes en pacients eutiroidals. La presa de dosi suprafisiològiques poden provocar reaccions adverses greus, fins i tot posant en perill la vida del pacient.

- Es tracta d'un medicament no substituïble. En el cas que el metge faci el canvi de marca del medicament, una vegada instaurat el tractament amb levotiroxina, es recomana ajustar la dosi en funció de la resposta clínica del pacient i les proves de laboratori.

 

 
29MAI12

INFORME- AGÈNCIA ESPANYOLA DEL MEDICAMENT PRODUCTE: MEDICAMENT
NOM DEL MEDICAMENT:

875708 - Aciclovir Mylan 50 mg/g crema tub 2 g.
875716 – Aciclovir Mylan 50mg/g crema tub 15 g.
 Laboratori:Mylan Pharmaceuticals S.L.

 Mylan
 
PROBLEMA: 
Els estudis d’estabilitat s’han obtingut de manera recurrent, fora d’especificacions, concretament en el paràmetre del ph.


 
16MAI12

INFORME- AGÈNCIA ESPANYOLA DEL MEDICAMENT

PRODUCTE : MEDICAMENT

ACECLOFENACO

NOM DEL MEDICAMENT:

ACECLOFENACO STADA 100MG.40 COMPR.

 
14MAI12

INFORME- AGÈNCIA ESPANYOLA DEL MEDICAMENT

PRODUCTE:
MEDICAMENT d’ÚS HUMÀ.

NOM DEL MEDICAMENT:
916411 BIOLID 3.5 G POLVO PARA SUSPENSIÓ 30 SOBRES
LABORATORI TITULAR:
LABORATORIOS ROVI S.A.
DESCRIPCIÓ:
LOTS E002, E003 I E004.
PROBLEMA:

Detectat un resultat fora de les especificacions establertes d’aquests lots.

 
14MAI12

INFORME- AGÈNCIA ESPANYOLA DEL MEDICAMENT

 

PRODUCTE :
MEDICAMENT
 
NOM DEL MEDICAMENT:
682471 OXARBAZEPINA TECNIGEN 100MG. 40 COMP. (Tecnimede Espanya S.A.)
682472 OXARBAZEPINA TECNIGEN 600MG. 1OO COMP. (Tecnimede Espanya S.A.)
663992 ACECLOFENACO NORMON 100MG.40 COMP. (Normon S.A.)
663991 ACECLOFENACO NORMON 100MG. 20 COMP. (Normon S.A.)
653221 ARACENAC 100MG. 20 COMP. (Arafarm Group S-A-)
653213 ARACENAC 100MG. 40 COMP. (Arafarm Group S.A.)
677588 ACECLOFENACO VEGAL 100MG. 40 COMP. (Vegal Farmacéutica S.A.)
677587 ACECLOFENACO VEGAL 100MG. 20 COMP. (Vegal Farmacéutica S.A.)
663748 SINSUMIN 100MG. 40 COMP. (Pharminicio S.L.)
 
PROBLEMA: 
El fabricant de la substància activa no complex les normes de correcte fabricació de principis actius farmacèutics.
 

 
12MAI12

INFORME- AGÈNCIA ESPANYOLA DEL MEDICAMENT

PRODUCTE : 
MEDICAMENT
NOM DEL MEDICAMENT:
799973 CEFIXIMA SANDOZ 100MG./5ML GRANULAT PER A SUSPENSIÓ 100 ML
LABORATORI TITULAR:
SANDOZ FARMACÈUTICA SL.
DESCRIPCIÓ:
Lots afectats BE8833,BE8834, caducitat 31/05/12. Lots BN6196,BN6195 i BT3169, caducitat 31/10/2012.
PROBLEMA:

 Fora d’especificacions en el test d’estabilitat.

 
09MAI12

INFORME- AGÈNCIA ESPANYOLA DEL MEDICAMENT

PRODUCTE :
ESPECIALITATS 
NOM DEL MEDICAMENT:
 663251 ANASTROZOL KERN PHARMA 1MG. COMPRIMITS RECUBERTS
LABORATORI TITULAR: 
KERN PHARMA S.L..
DESCRIPCIÓ:
 No compleix la normativa vigent de la correcte fabricació del fabricant en matèria prima.
 
08MAI12

INFORME- AGÈNCIA ESPANYOLA DEL MEDICAMENT

PRODUCTE : 
MEDICAMENTS VETERINARIS
NOM DEL MEDICAMENT:
MILBEMAX, comprimits masticables per a gossos petits i cadells amb número de registre 2114ESP
LABORATORI TITULAR:
NOVARTIS SANIDAD ANIMAL S.L.
DESCRIPCIÓ:
Defecte de qualitat comunicat pel laboratori titular. La retirada afecta als lots 33637,33650,33664 i 34021.
 
  2014 2013 2012